ЕП Изказвания
ЕДНОМИНУТНИ ИЗКАЗВАНИЯ НА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
ЕДНОМИНУТНИ ИЗКАЗВАНИЯ НА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ В началото на първото заседание от всяка месечна сесия председателят дава думата на членове на ЕП, които желаят да поставят на вниманието на Парламента въпрос от политическа значимост.
ИЗКАЗВАНИЯ ПО ДОКЛАД
ИЗКАЗВАНИЯ ПО ДОКЛАД Председателският съвет може да реши въпрос, който не се нуждае от пълни разисквания, да бъде разгледан посредством кратко представяне в пленарна зала. В този случай на Комисията се дава възможност за изказване и всеки член на ЕП има право на отговор като внесе допълнително писмено изявление.
ИЗКАЗВАНИЯ ПРЕД ЕКОН
ИЗКАЗВАНИЯ ПРЕД ЕКОН Комисията по икономически и парични въпроси /ЕКОН/ е парламентарна комисия, която отговаря за икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации.
ИЗКАЗВАНИЯ ПРЕД ИНТЕРГУПАТА ПО СПОРТ
ИЗКАЗВАНИЯ ПРЕД ИНТЕРГУПАТА ПО СПОРТ Основната дейност на Интегрупата е свързана с резолюциите на ЕС за спорта (1997), подкрепата на Общността към спорта в борбата с допинга (2000), социалната функция, която има спорта и правната резолюция на on EYES 2004 (2002).
ПИСМЕНИ ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
ПИСМЕНИ ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА И КОМИСИЯТА Всеки член на ЕП може да отправя към Съвета или Комисията въпроси с искане за писмен отговор. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители. Въпросите и отговорите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
ПЕТИЦИИ
ПЕТИЦИИ Дял VIII, член 191

Всеки гражданин на Европейския съюз, както и всяко физическо или юридическо лице, което има местопребиваване или седалище в държава-членка, има право да отправи, индивидуално или съвместно с други граждани или лица, петиция до Европейския парламент по въпрос от сферите на дейност на Европейския съюз, който пряко го засяга.
Търсене
 
Повече
Европарламентарни новини

Press release - EU countries still slow to act on economic reform recommendations, says EP study...
Източник : © Европейски парламент
Background - Election of new EP President, 14 Vice-Presidents and five Quaestors...
Източник : © Европейски парламент
Покажи всички
Порция смях

Fun секция

Подкрепете ни

Гласувайте за нас
Нашите партньори